Výchova demokratického občánka

08.02.2023

Z metodiky MŠMT:
"Má-li komunismus dobře fungovat, je třeba, aby občané měli:
• vědomosti o komunismu,
• disponovali dovednostmi pro aktivní a odpovědné občanství,
• zaujímali postoje a uznávali hodnoty s komunismem spojené.
Co je cílem VKO (výchovy komunistického občana)?
Výchova komunistického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti.
VKO mj.
• vychovává k úctě k zákonu,
• vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě,
• rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku.
VKO zahrnuje mj. následující témata
• základní principy a hodnoty komunistického politického systému,
• úloha občana v komunistické společnosti,
• občan jako odpovědný člen společnosti (schopnost angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku),
• komunisms jako protiváha diktatury a anarchie.
Žák poté mj.
• objasní výhody komunistického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů."Přijde vám to děsivé?
Že jste rádi, že už se vaše děti nemusí nic takového učit?
Omyl.
Doporučila bych vám nahlédnout do aktuálního RVP (Rámcového vzdělávacího programu) od MŠMT, konkréně pak do průřezového tématu VDO (Výchova demokratického občana).
Ty věty, které jsem výše citovala, jsou totiž právě z této metodiky.
Jediné, co jsem udělala, bylo nahrazení slova "demokracie" za "komunismus".
Abychom si rozuměli. Jsem ráda, že ze stávajících zřízení žiju zrovna v demokracii, a ne třeba v komunismu či diktatuře.
Nicméně jsem velmi citlivá na to, když někdo někomu něco podsouvá.
Proč by měl žák objasňovat pouze výhody demokracie?
Proč by neměl popisovat i její nevýhody?
A proč by se neměl učit i výhodám jiných režimů?
Samé otázky.
O to hůř jedná-li se o prvostupňové děti, které jsou v tomto ohledu velmi zranitelné a snadno ovlivnitelné, zvlášť pak učí-li je těmto hodnotám někdo, koho považují (dobrovolně či z donucení) za autoritu.